Podatność CVE-2004-0723


Publikacja: 2004-07-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Microsoft Java virtual machine (VM) 5.0.0.3810 allows remote attackers to bypass sandbox restrictions to read or write certain data between applets from different domains via the "GET/Key" and "PUT/Key/Value" commands, aka "cross-site Java."

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Brak
Affected software
Microsoft -> Java virtual machine 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=108948405808522&w=2
http://www.securityfocus.com/bid/10688
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16666

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top