Podatność CVE-2004-1706


Publikacja: 2004-08-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The U.S. Robotics USR808054 wireless access point allows remote attackers to cause a denial of service (device crash) and possibly execute arbitrary code via an HTTP GET request with a long version string.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
U.s.robotics -> Usr808054 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/12207
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/16860
http://www.securityfocus.com/bid/10840
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=109146350605751&w=2

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top