Podatność CVE-2004-1815


Publikacja: 2004-03-15   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in ColdFusion MX 6.0 and 6.1, and JRun 4.0, when a SOAP web service expects an array of objects as an argument, allows remote attackers to cause a denial of service (memory consumption).

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> One application server 
Macromedia -> Coldfusion 
Macromedia -> JRUN 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15473
http://www.securityfocus.com/bid/9877
http://www.macromedia.com/devnet/security/security_zone/mpsb04-04.html
http://secunia.com/advisories/11132
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=107936690702515&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top