Podatność CVE-2005-0754


Publikacja: 2005-04-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Kommander in KDE 3.2 through KDE 3.4.0 executes data files without confirmation from the user, which allows remote attackers to execute arbitrary code.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ubuntu -> Ubuntu linux 
Redhat -> Fedora core 
KDE -> Quanta 
KDE -> KDE 
Gentoo -> Linux 
Conectiva -> Linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/13313
http://www.kde.org/info/security/advisory-20050420-1.txt
http://secunia.com/advisories/15060
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111419664411051&w=2
ftp://ftp.kde.org/pub/kde/security_patches/post-3.4.0-kdewebdev-kommander.diff

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top