Podatność CVE-2005-0789


Publikacja: 2005-03-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in LimeWire 3.9.6 through 4.6.0 allows remote attackers to read arbitrary files via a .. (dot dot) in a magnet request.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Limewire -> Limewire 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/19695
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200503-37.xml
http://secunia.com/advisories/14555/
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111082448213238&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top