Podatność CVE-2005-0954


Publikacja: 2005-05-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Windows Explorer and Internet Explorer in Windows 2000 SP1 allows remote attackers to cause a denial of service (CPU consumption) via a malformed Windows Metafile (WMF) file.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Microsoft -> IE 
Microsoft -> Windows explorer 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/15507
http://www.securityfocus.com/bid/9892
http://www.securiteam.com/windowsntfocus/5CP081FFFY.html
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111231106513788&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top