Podatność CVE-2005-1560


Publikacja: 2005-05-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The SSH module in Neteyes Nexusway allows remote attackers to execute arbitrary commands via shell metacharacters in arguments to certain commands, as demonstrated using ping and traceroute.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Neteyes -> Nexusway 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/15150
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/20555
http://www.osvdb.org/16447
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=111585017832066&w=2
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2005-May/033945.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top