Podatność CVE-2005-2117


Publikacja: 2005-10-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Web View in Windows Explorer on Microsoft Windows 2000 SP4, XP SP1 and SP2, and Server 2003 does not properly handle certain HTML characters in preview fields, which allows remote user-assisted attackers to execute arbitrary code.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5.1/10
6.4/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Microsoft -> Windows explorer 
Microsoft -> Windows 2000 
Microsoft -> Windows 2003 server 
Microsoft -> Windows xp 

 Referencje:
http://support.avaya.com/elmodocs2/security/ASA-2005-214.pdf
http://www.securityfocus.com/bid/15064
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA05-284A.html
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2005/ms05-049
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A1291

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top