Podatność CVE-2005-2293


Publikacja: 2005-07-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Oracle Formsbuilder 9.0.4 stores database usernames and passwords in a temporary file, which is not deleted after it is used, which allows local users to obtain sensitive information.

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Oracle -> Forms builder 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/21343
http://www.red-database-security.com/advisory/oracle_formsbuilder_temp_file_issue.html
http://www.oracle.com/technology/deploy/security/pdf/cpujul2005.html
http://secunia.com/advisories/15991/
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=112129452232307&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top