Podatność CVE-2005-2615


Publikacja: 2005-08-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unknown vulnerability in session.php in EQdkp before 1.3.0 has unknown impact and attack vectors, possibly involving auto_login_id.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Eqdkp -> Eqdkp 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/16285
http://eqdkp.com/?p=changelog
http://www.securityfocus.com/bid/14541

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top