Podatność CVE-2005-2964


Publikacja: 2005-09-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in AbiWord before 2.2.10 allows attackers to execute arbitrary code via the RTF import mechanism.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Abisource -> Community abiword 

 Referencje:
http://www.abiword.org/release-notes/2.2.10.phtml
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22454
http://www.ubuntu.com/usn/usn-188-1
http://www.securityfocus.com/bid/14971
http://www.osvdb.org/19717
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2005_23_sr.html
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200510-04.xml
http://www.gentoo.org/security/en/glsa/glsa-200509-20.xml
http://www.debian.org/security/2005/dsa-894
http://securitytracker.com/id?1014982
http://secunia.com/advisories/17551
http://secunia.com/advisories/17215
http://secunia.com/advisories/17070
http://secunia.com/advisories/17052
http://secunia.com/advisories/17012
http://secunia.com/advisories/16990
http://secunia.com/advisories/16982

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top