Podatność CVE-2005-2996


Publikacja: 2005-09-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple heap-based and stack-based buffer overflows in certain DCOM server components in VERITAS Storage Exec Storage Exec 5.3 before Hotfix 9 and StorageCentral 5.2 before Hot Fix 2 allow remote attackers to execute arbitrary code via certain ActiveX controls.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Symantec veritas -> Storage exec 
Symantec veritas -> Storagecentral 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/927793
http://www.kb.cert.org/vuls/id/620497
http://secunia.com/advisories/16871
http://securityresponse.symantec.com/avcenter/security/Content/2005.09.19.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top