Podatność CVE-2005-3469


Publikacja: 2005-11-02   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in News2Net 3.0.0.0 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the category parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
News2net -> News2net 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2273
http://secunia.com/advisories/17396
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/22947
http://www.securityfocus.com/bid/15274
http://www.osvdb.org/20450

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top