Podatność CVE-2005-3950


Publikacja: 2005-12-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
nuauth in NuFW 1.0.x before 1.0.16 and 1.1 allows authenticated users to cause a denial of service via malformed packets.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
NUFW -> NUFW 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/15645
http://www.nufw.org/+NUFW-1-16-minor-security-fix+.html
http://secunia.com/advisories/17754
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/2647

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top