Podatność CVE-2005-4510


Publikacja: 2005-12-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in server.np in NetPublish Server 7 allows remote attackers to read arbitrary files via "../" sequences in the template parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Extensis -> Netpublish server 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/18173
http://www.vupen.com/english/advisories/2005/3045
http://www.securityfocus.com/bid/15974
http://www.extensis.com/en/support/kb_article.jsp?articleNumber=3302201
http://securitytracker.com/id?1015393
http://marc.theaimsgroup.com/?l=bugtraq&m=113511429307550&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top