Podatność CVE-2006-3225


Publikacja: 2006-06-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Sun ONE Application Server 7 before Update 9, Java System Application Server 7 2004Q2 before Update 5, and Java System Application Server Enterprise Edition 8.1 2005 Q1 allows remote attackers to inject arbitrary HTML or web script via unknown vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.6/10
2.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Java system application server 
SUN -> One application server 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2508
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-102479-1
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/27392
http://www.securityfocus.com/bid/18635
http://securitytracker.com/id?1016378
http://secunia.com/advisories/20835

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top