Podatność CVE-2006-3473


Publikacja: 2006-07-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
CRLF injection vulnerability in form_mail Drupal Module before 1.8.2.2 allows remote attackers to inject e-mail headers, which facilitates sending spam messages, a different issue than CVE-2006-1225.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Drupal -> Form mail module 

 Referencje:
http://drupal.org/node/72177
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/2670
http://secunia.com/advisories/20920
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/27578
http://www.securityfocus.com/bid/18833

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top