Podatność CVE-2006-4695


Publikacja: 2006-12-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in certain COM objects in Microsoft Office Web Components 2000 allows user-assisted remote attackers to execute arbitrary code via a crafted URL, aka "Office Web Components URL Parsing Vulnerability."

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Office web components 

 Referencje:
http://marc.info/?l=bugtraq&m=120585858807305&w=2
http://www.kb.cert.org/vuls/id/654577
http://www.securityfocus.com/bid/28135
http://www.securitytracker.com/id?1019580
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA08-071A.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0849/references
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2008/ms08-017
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A14227

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top