Podatność CVE-2006-5002


Publikacja: 2006-09-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in IBM Inventory Scout for AIX 2.2.0.0 through 2.2.0.9 (invscoutClient_VPD_Survey) allows attackers to overwrite arbitrary files via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Inventory scout 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/20199
ftp://aix.software.ibm.com/aix/efixes/security/README
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/3770
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=isg1IY88735
http://secunia.com/advisories/22062
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/29162
http://www.securityfocus.com/bid/20206
http://securitytracker.com/id?1016924

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top