Podatność CVE-2006-6239


Publikacja: 2006-12-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
webadmin in MailEnable NetWebAdmin Professional 2.32 and Enterprise 2.32 allows remote attackers to authenticate using an empty password.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mailenable -> Netwebadmin enterprise 
Mailenable -> Netwebadmin professional 

 Referencje:
http://www.mailenable.com/hotfix/
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/4713
http://securitytracker.com/id?1017287
http://secunia.com/advisories/23105

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top