Podatność CVE-2006-6711


Publikacja: 2006-12-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in compteur/mapage.php in Newxooper 0.9.1 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the chemin parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Newxooper -> Newxooper 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/21699
http://www.vupen.com/english/advisories/2006/5118
https://www.exploit-db.com/exploits/2970

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top