Podatność CVE-2007-1301


Publikacja: 2007-03-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in the IMAP service in MailEnable Enterprise and Professional Editions 2.37 and earlier allows remote authenticated users to execute arbitrary code via a long argument to the APPEND command. NOTE: this is probably different than CVE-2006-6423.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Mailenable -> Mailenable enterprise 
Mailenable -> Mailenable professional 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/32801
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/0811
http://www.securitytracker.com/id?1017739
http://www.securityfocus.com/bid/22792
http://www.milw0rm.com/exploits/3397
http://www.mailenable.com/hotfix/
http://secunia.com/advisories/24361

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top