Podatność CVE-2007-2058


Publikacja: 2007-04-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in Acubix PicoZip 4.02 allows user-assisted remote attackers to overwrite arbitrary files via a .. (dot dot) sequence in the file path in an (1) GZ, (2) TAR, (3) RAR, (4) JAR, or (5) ZIP archive.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Picozip -> Picozip 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/33639
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1377
http://www.securityfocus.com/bid/23471
http://www.bugtraq.ir/articles/advisory/picozip_directory_traversal/9
http://secunia.com/advisories/24868

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top