Podatność CVE-2007-2682


Publikacja: 2007-05-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The installer for Adobe Version Cue CS3 Server on Apple Mac OS X, as used in Adobe Creative Suite 3 (CS3), does not re-enable the personal firewall after completing the product installation, which allows remote attackers to bypass intended firewall rules.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Adobe -> Creative suite 

 Referencje:
http://www.adobe.com/support/security/bulletins/apsb07-11.html
http://securitytracker.com/id?1018075
http://secunia.com/advisories/25291
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1850
http://www.securityfocus.com/bid/24027
http://osvdb.org/35868
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34342

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top