Podatność CVE-2007-2709


Publikacja: 2007-05-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in functions/prepend_adm.php in NagiosQL 2005 2.00 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the SETS[path][physical] parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nagiosql -> Nagiosql 2005 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34268
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1800
http://www.securityfocus.com/bid/23966
http://www.milw0rm.com/exploits/3919
http://secunia.com/advisories/25274

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top