Podatność CVE-2007-2716


Publikacja: 2007-05-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in EQdkp 1.3.2c and earlier allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the show parameter to (1) listmembers.php and (2) stats.php. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Eqdkp -> Eqdkp 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/23951
http://secunia.com/advisories/25249
http://marc.info/?l=full-disclosure&m=117901106013812&w=2
http://marc.info/?l=full-disclosure&m=117901012506948&w=2
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34335

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top