Podatność CVE-2007-3077


Publikacja: 2007-06-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in listmembers.php in EQdkp 1.3.2 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the rank parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Eqdkp -> Eqdkp 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34699
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2059
http://www.securityfocus.com/bid/24294
http://www.milw0rm.com/exploits/4030
http://secunia.com/advisories/25548
http://osvdb.org/36410

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top