Podatność CVE-2007-3325


Publikacja: 2007-06-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in lib/language.php in LAN Management System (LMS) 1.9.6 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the _LIB_DIR parameter, a different vector than CVE-2007-1643 and CVE-2007-2205.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
LMS -> Lan management system 

 Referencje:
http://www.milw0rm.com/exploits/4086
http://osvdb.org/36194
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34959
http://www.securityfocus.com/bid/24578

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top