Podatność CVE-2007-3430


Publikacja: 2007-06-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in Simple Invoices 2007 05 25 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the submit parameter in an email action.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Simple invoices -> Simple invoices 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2310
http://www.securityfocus.com/bid/24601
http://www.milw0rm.com/exploits/4098
http://osvdb.org/36293
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35021
http://secunia.com/advisories/25789

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top