Podatność CVE-2007-3685


Publikacja: 2007-07-11   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in rpc.php in Unobtrusive Ajax Star Rating Bar before 1.2.0 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the q parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:H/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.6/10
2.9/10
4.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Masuga design -> Unobtrusive ajax star rating bar 

 Referencje:
http://secunia.com/advisories/25985
http://www.osvdb.org/35935
http://www.cirt.net/advisories/unobtrusive_ajax_star_rating.shtml
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35326
http://www.securityfocus.com/bid/24840

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top