Podatność CVE-2007-3764


Publikacja: 2007-07-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Skinny channel driver (chan_skinny) in Asterisk before 1.2.22 and 1.4.x before 1.4.8, Business Edition before B.2.2.1, AsteriskNOW before beta7, Appliance Developer Kit before 0.5.0, and s800i before 1.0.2 allows remote attackers to cause a denial of service (crash) via a certain data length value in a crafted packet, which results in an "overly large memcpy."

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Asterisk -> Asterisk 
Asterisk -> Asterisk appliance developer kit 
Asterisk -> Asterisknow 
Asterisk -> S800i appliance 

 Referencje:
http://ftp.digium.com/pub/asa/ASA-2007-016.pdf
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2563
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35478
http://www.securitytracker.com/id?1018407
http://www.securityfocus.com/bid/24950
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2007_15_sr.html
http://www.debian.org/security/2007/dsa-1358
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200802-11.xml
http://secunia.com/advisories/29051
http://secunia.com/advisories/26099
http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=185713

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top