Podatność CVE-2007-3884


Publikacja: 2007-07-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in philboard_forum.asp in husrevforum 1.0.1 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the forumid parameter. NOTE: it was later reported that 2.0.1 is also affected.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aspindir -> Husrevforum 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/478974/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/24928
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2557
http://yollubunlar.org/husrev-forums-v201powerboard-sql-injection-exploit-3503.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/35443
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/36530

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top