Podatność CVE-2007-3885


Publikacja: 2007-07-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in philboard_search.asp in husrevforum 1.0.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the searchterms parameter. NOTE: the provenance of this information is unknown; the details are obtained solely from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Aspindir -> Husrevforum 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2557
http://secunia.com/advisories/26089
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35444
http://www.osvdb.org/38186
http://secunia.com/advisories/26736

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top