Podatność CVE-2007-3985


Publikacja: 2007-07-25   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in file.cgi in Secure Computing SecurityReporter (aka Network Security Analyzer) 4.6.3 allows remote attackers to download arbitrary files via a .. (dot dot) in the name parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Securecomputing -> Securityreporter 

 Referencje:
http://www.securecomputing.com/index.cfm?skey=1429
http://www.securityfocus.com/bid/25027
http://www.oliverkarow.de/research/securityreporter.txt
http://secunia.com/advisories/26167
http://osvdb.org/43770
http://marc.info/?l=bugtraq&m=118522960430476&w=2
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35585
http://www.securitytracker.com/id?1018443

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top