Podatność CVE-2007-4476


Publikacja: 2007-09-04   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in the safer_name_suffix function in GNU tar has unspecified attack vectors and impact, resulting in a "crashing stack."

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
GNU -> TAR 

 Referencje:
http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=196978
http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10691
http://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=JSA10705
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200711-18.xml
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-77-1021680.1-1
http://www.debian.org/security/2007/dsa-1438
http://www.debian.org/security/2008/dsa-1566
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2007:197
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2007:233
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2007_18_sr.html
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2007_19_sr.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2010-0141.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2010-0144.html
http://www.securityfocus.com/bid/26445
http://www.ubuntu.com/usn/usn-650-1
http://www.ubuntu.com/usn/usn-709-1
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/0628
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/0629
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=280961
https://issues.rpath.com/browse/RPL-1861
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A7114
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A8599
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A9336
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2007-November/msg00073.html
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2007-October/msg00370.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top