Podatność CVE-2007-5153


Publikacja: 2007-10-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Sun Java System Access Manager 7.1, when installed in a Sun Java System Application Server 8.x container, allows remote attackers to execute arbitrary code via unspecified vectors.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Java system access manager 
SUN -> Java system application server 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/3282
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-103069-1
http://osvdb.org/37757
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36847
http://www.securityfocus.com/bid/25842
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-200839-1
http://securitytracker.com/id?1018753
http://secunia.com/advisories/26976

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top