Podatność CVE-2007-6614


Publikacja: 2008-01-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in admin/frontpage_right.php in Agares Media phpAutoVideo 2.21 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the loadadminpage parameter, a related issue to CVE-2007-6542.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Agares media -> Phpautovideo 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/27023
http://forums.agaresmedia.com/viewtopic.php?f=13&t=407
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/4319
http://secunia.com/advisories/28230
http://osvdb.org/39617
http://milw0rm.com/exploits/4782

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top