Podatność CVE-2008-1744


Publikacja: 2008-05-16   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Certificate Authority Proxy Function (CAPF) service in Cisco Unified Communications Manager (CUCM) 4.1 before 4.1(3)SR7, 4.2 before 4.2(3)SR4, and 4.3 before 4.3(2) allows remote attackers to cause a denial of service (service crash) via malformed network traffic, aka Bug ID CSCsk46770.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Unified callmanager 
Cisco -> Unified communications manager 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/42415
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1533
http://www.securityfocus.com/bid/29221
http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_advisory09186a0080995688.shtml
http://securitytracker.com/id?1020022
http://secunia.com/advisories/30238

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top