Podatność CVE-2008-1875


Publikacja: 2008-04-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in Terong PHP Photo Gallery (aka Advanced Web Photo Gallery) 1.0 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the photo_id parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Terong -> Advanced web photo gallery 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/41665
http://www.securityfocus.com/bid/28626
http://www.milw0rm.com/exploits/5364
http://secunia.com/advisories/29667

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top