Podatność CVE-2008-2047


Publikacja: 2008-05-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in Angelo-Emlak 1.0 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id parameter to (1) hpz/profil.asp and (2) hpz/prodetail.asp.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aspindir -> Angelo-emlak 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/42018
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1385
http://www.securityfocus.com/bid/28949
http://www.milw0rm.com/exploits/5503
http://secunia.com/advisories/29998

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top