Podatność CVE-2008-2048


Publikacja: 2008-05-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in hpz/admin/Default.asp in Angelo-Emlak 1.0 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the sayfa parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Aspindir -> Angelo-emlak 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1385
http://www.securityfocus.com/bid/28949
http://www.milw0rm.com/exploits/5503
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/42155
http://secunia.com/advisories/29998

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top