Podatność CVE-2008-2193


Publikacja: 2008-05-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
PHP remote file inclusion vulnerability in example.php in Thomas Gossmann ScorpNews 2.0 allows remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the site parameter.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Scorpnews -> Scorpnews 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/42517
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1430/references
http://www.securityfocus.com/bid/29041
http://www.milw0rm.com/exploits/5539

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top