Podatność CVE-2008-3730


Publikacja: 2008-08-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Nordicwind Document Management System (NOAH) before 3.2.2 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Nordicwind -> NOAH 
Nordicwind -> Nordicwind document management system 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44535
http://www.securityfocus.com/bid/30747
http://www.nordicwind.ca/noah/bugs/inputval.html
http://secunia.com/advisories/31543
http://osvdb.org/47558

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top