Podatność CVE-2008-3737


Publikacja: 2008-08-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in (1) System Consultants La!Cooda WIZ 1.4.0 and earlier and (2) SpaceTag LacoodaST 2.1.3 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary PHP scripts, and delete files, read files, and possibly have unknown other impact.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
System consultants -> La cooda wiz 
Spacetag -> Lacoodast 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44594
http://www.securityfocus.com/bid/30791
http://wiz.syscon.co.jp/Details.htm
http://secunia.com/advisories/31582
http://secunia.com/advisories/31574
http://jvn.jp/en/jp/JVN53886050/index.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top