Podatność CVE-2008-3739


Publikacja: 2008-08-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in (1) System Consultants La!Cooda WIZ 1.4.0 and earlier and (2) SpaceTag LacoodaST 2.1.3 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, possibly involving upload of files containing XSS sequences.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
System consultants -> La cooda wiz 
Spacetag -> Lacoodast 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44593
http://www.spacetag.jp/modules/products/index.php?id=54
http://www.securityfocus.com/bid/30791
http://wiz.syscon.co.jp/Details.htm
http://secunia.com/advisories/31582
http://secunia.com/advisories/31574
http://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2008/JVNDB-2008-000048.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN52557009/index.html
http://jvn.jp/en/jp/JVN27417220/index.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top