Podatność CVE-2008-3858


Publikacja: 2008-08-28   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The Downlevel DB2RA Support component in IBM DB2 9.1 before Fixpak 4a allows remote attackers to cause a denial of service (instance crash) via a crafted CONNECT data stream that simulates a V7 client connect request.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Db2 universal database 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/29601
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21255607
http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IZ07299
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/45138
http://osvdb.org/48428

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top