Podatność CVE-2008-4149


Publikacja: 2008-09-24   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Greg Holsclaw Link to Us module 5.x before 5.x-1.1 for Drupal allows remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via the "Link page header" field.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Drupal -> Link to us 

 Referencje:
http://drupal.org/node/309861
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/45221
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2618
http://www.securityfocus.com/bid/31224
http://secunia.com/advisories/31914
http://lists.grok.org.uk/pipermail/full-disclosure/2008-September/064527.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top