Podatność CVE-2008-4188


Publikacja: 2008-09-23   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in the TYPO3 Secure Directory (kw_secdir) extension before 1.0.2 allows remote attackers to execute arbitrary code via unknown vectors related to "injection of control characters."

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Typo3 -> Secure directory 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/31253
http://typo3.org/extensions/repository/view/kw_secdir/1.0.2/
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/45260
http://secunia.com/advisories/31897

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top