Podatność CVE-2008-4192


Publikacja: 2008-09-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The pserver_shutdown function in fence_egenera in cman 2.20080629 and 2.20080801 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on the /tmp/eglog temporary file.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Redhat -> CMAN 

 Referencje:
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-October/msg00666.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=460476
https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=235770
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44845
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0419
http://www.ubuntu.com/usn/USN-875-1
http://www.securityfocus.com/bid/30898
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2011-0266.html
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2008/10/30/2
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2008/09/24/2
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2008/09/18/3
http://uvw.ru/report.lenny.txt
http://secunia.com/advisories/43362
http://secunia.com/advisories/32390
http://secunia.com/advisories/32387
http://secunia.com/advisories/31887
http://dev.gentoo.org/~rbu/security/debiantemp/cman
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=496410

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top