Podatność CVE-2008-4395


Publikacja: 2008-11-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple buffer overflows in the ndiswrapper module 1.53 for the Linux kernel 2.6 allow remote attackers to execute arbitrary code by sending packets over a local wireless network that specify long ESSIDs.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:A/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.3/10
10/10
6.5/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Ubuntu -> Linux kernel 
Linux -> Kernel 
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/linux/+bug/275860
https://bugs.launchpad.net/bugs/cve/2008-4395
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/46437
http://www.ubuntu.com/usn/usn-662-1
http://www.mail-archive.com/frugalware-git@frugalware.org/msg22366.html
http://secunia.com/advisories/32509
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2008-12/msg00001.html
http://git.frugalware.org/gitweb/gitweb.cgi?p=frugalware-current.git;a=commitdiff;h=49945b423c2f7e33b4c579ca460df6a806ee8f9f
http://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=239371

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top